Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Czcionka:

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEZIORANACH

§1

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13. póz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, póz. 539 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

§2

1. Siedzibą Biblioteki są Jeziorany, a terenem działania obszar Gminy Jeziorany.

2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Jeziorany.

3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Jeziorany.

4. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

5. Biblioteka używa pieczęci zawierającej w otoku napis: „Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach”.

§3

1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do zadań Biblioteki należy:

1)gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2)udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, wypożyczanie uzupełniające kompletów książek do punktów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń bibliotecznych,

3)ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywania niezbędnych selekcji,

4)popularyzacja książki i czytelnictwa, w tym poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii przekazu informacji,

5)prowadzenie zadań powiatowej biblioteki multimedialnej,

6)współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy.

3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

§4

1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Kierownik.

2. Kierownik kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Kierownik jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

§5

1. Kierownika powołuje i odwołuje Organizator, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Kierownik może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Organizator. Regulamin konkursu ustala Organizator.

3. Organizator może powierzyć, zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. l. Do osoby, której powierzono zarządzanie ośrodkiem stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Kierownika.

4. Organizator wykonuje wobec Kierownika czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§6

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

a)wyposażenie,

b)prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,

c)doskonalenie zawodowe pracowników,

d)wynagrodzenia pracowników,

e)utrzymanie i eksploatację majątku.

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:

-wpływów, o których mowa w § 10 ust. 2,

-dotacji z budżetu państwa,

-wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

-spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

-innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Kierownika.

5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§9

1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Kierownika.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

§10

1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

1)za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

2)za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

3)w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

4)za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

5)za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

§11

1. Biblioteka wszystkie swoje zadania wykonuje w siedzibie głównej w Jezioranach-

2. Poza siedzibą główną dodatkowo funkcjonują filie Biblioteki we Franknowie i Radostowie, które wykonuj ą zadania, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6.

§12

Kierownik corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3.

§13

1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Kierownika, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Kierownika.

§14

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miasta, w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Uchwała Nr IX/88/07 Rady Miejskiej w Jezioranach (pdf)

Uchwała Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Jezioranach (pdf)

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny