Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin

Czcionka:

REGULAMIN MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEZIORANACH

Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni

§ 1.

1. Ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

3. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy Jezioran pobiera się kaucję w wysokości 20,- do 50,- zł, w zależności od wartości książki.

4. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem jej wycofania.

5. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody biblioteki.

§ 2.

1. Przy zapisie zgłaszający się czytelnik winien okazać:

-dowód osobisty,

-wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu.

2. Za czytelnika do lat 15 odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 3.

1. Biblioteka, na prośbę czytelnika, udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów.

2. W razie braku poszukiwanych książek, na zlecenie czytelnika, biblioteka sprowadza je w miarę możliwości z innych bibliotek, na koszt czytelnika.

§ 4.

1. Wypożyczyć można jednocześnie 3 woluminy.

2. Zwrot książki winien nastąpić bez oczekiwania na upomnienie.

3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania innych czytelników.

5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust.2, jeśli są to pozycje szczególnie poszukiwane.

6. Czytelnik może przedłużyć bezpłatnie termin zwrotu książki o jeden miesiąc, przy czym cały okres wypożyczenia nie może przekroczyć 5 miesięcy.

§ 5.

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin ustalony w § 4 ust.3 biblioteka pobiera opłaty i stosuje upomnienia:

-ustne lub telefoniczne,

-pisemne, które traktowane jest jako ostateczne wezwanie do dobrowolnego zwrotu książki.

2. Za wysłanie upomnienia Biblioteka pobiera zwrot kosztów wysyłki w wysokości 3 zł.

3. Biblioteka ma prawo pobierania kar bez wysyłania upomnień.

§ 6.

1. Za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia książki odpowiada czytelnik.

2. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie aktualnej wartości książki.

3. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książki, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4. W razie naruszenia niniejszego Regulaminu, czytelnik może być skreślony z rejestru czytelników.

§ 7.

1. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta.

Udostępnianie zbiorów w czytelniach

§ 8.

1. Z czytelni mogą korzystać czytelnicy posiadający kartę czytelnika.

2. Osoby nie posiadające karty czytelnika mogą korzystać z księgozbioru podręcznego i prasy codziennej po pozostawieniu bibliotekarzowi dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3. Wszystkie osoby korzystające z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin, chyba że istnieje inny system ewidencji usług czytelni.

4. W Czylelni zbiorów , książki podaje bibliotekarz. Na inne materiały składa się zamówienie u bibliotekarza.

5. Wynoszenie z czytelni materiałów bibliotecznych stanowiących własność biblioteki jest zabronione.

6. W czytelni można korzystać z materiałów własnych pod warunkiem zgłoszenia ich dyżurnemu bibliotekarzowi.

7. Czytelnicy, czyli zarejestrowani użytkownicy biblioteki, mogą wypożyczać do domu czasopisma i gazety, z wyjątkiem:

1. bieżących numerów gazet i czasopism

2. tytułów przeznaczonych do archiwizacji.

8. Liczbę jednorazowo wypożyczonych tytułów gazet i czasopism oraz czas na jaki mogą być wypożyczone określa bibliotekarz, w zależności od popytu na tę usługę.

Korzystanie z Internetu i sprzętu komputerowego

§ 9.

1. Korzystanie ze sprzętu komputerowego będącego własnością biblioteki, w tym Internetu, zgodnie z obowiązującym cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.jest odpłatnie.

2. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje za pośrednictwem bibliotekarza.

3. Zabrania się korzystania z własnego oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania zainstalowanego na dysku twardym.

4. Zabronione jest korzystanie ze stron www i z materiałów własnych zawierających treści sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

5. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów dydaktycznych, naukowych, badawczych oraz do poszukiwań informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej. Do gier komputerowych można wykorzystywać tylko wydzielone stanowiska.

6. Indywidualna sesja komputerowa może trwać 1 godzinę dziennie z możliwością przedłużenia, o ile nie ma innych użytkowników czekających na dostęp do komputera.

7. Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika prac.

8. Bibliotekarz ma prawo odmówić dostępu do komputera użytkownikowi, który naruszy zasady korzystania z Internetu i/lub komputera.

Korzystający może wydrukować wybrane strony lub zapisać wyniki poszukiwań na dyskietce/płycie CD zakupionej u bibliotekarza lub własnym dysku wymiennym, jeśli nie jest to sprzeczne z prawem autorskim. Za tę usługę ponosi opłatę zgodnie z załącznikiem nr .1. Usługi reprograficzne

§ 10.

1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie biblioteki, poprzez:

1. kserokopiowanie

2. skanowanie i wykonywanie wydruków

3. skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.

2. Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz.

3. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:

1. publikacji chronionych prawem autorskim

2. pełnego tekstu książek znajdujących się na rynku księgarskim

3. publikacji w złym stanie technicznym lub nie nadających się do kopiowania z innych powodów

4. druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.

4. Za wiedzą i zgodą bibliotekarza czytelnik może – w granicach określonych przez prawo autorskie - wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym. Czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym czytelnikom.

5. Ceny usług reprograficznych określa załącznik nr. 1. do Regulaminu.

Przepisy końcowe

§ 11.

1. Bibliotekarz na życzenie czytelnika udziela informacji o książkach, przyjmuje zamówienia na książki wypożyczone przez innych czytelników, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, urządzeń technicznych itp.

2. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Wobec czytelników naruszających zasady Regulaminu można zastosować następujące sankcje:

1. czasowe lub całkowite pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki

2. skierowanie egzekucji nie zwróconych materiałów bibliotecznych i opłat należnych z tytułu przetrzymania wypożyczonych mediów do firmy windykacyjnej

3. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

4. Sprawy sporne rozstrzyga Kierownik Biblioteki.

5. Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Kierownik Biblioteki.

6. Regulamin niniejszy wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku.

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny